BÖLGESEL ARITMA TESİSLERİ KURULUMU

This is the default page custom subtitle

Atıksu arıtma, çamur ve katı atık bertarafı ile üretilen ürünü daha masum kılıyoruz.
Atıksu arıtma tesisleri ile atıksuların en verimli ve optimum şekilde fiziksel, kimyasal, biyolojik yöntemlerle arıtılması sağlanır.
Fiziksel Arıtma
Izgaralar, elekler, kum tutucular, yüzer madde tutucuların yanısıra, dengeleme, çökeltim ve flotasyon (yüzdürme) havuzlarından oluşan sistemler fiziksel arıtma üniteleridir.
Artaşın üretim programında olan birçok ekipman ihtiyaca uygun tasarımını dayanıklılığı ve güvenilirliği ile yurt içinde ve yurt dışında birçok tesiste hizmet vermeye devam etmektedir.
Izgaralar
Kaba ve ince ızgaralar su içersinde bulunan iri daneli partiküllerin pompa ve boru teçhizata zarar vermemesi diğer arıtma ünitelerine gelen yükün hafifletilmesi veya yüzücü kaba maddelerin sudan ayrılması gibi amaçlar için kullanılan ünitelerdir.
İmalat programımızda bulunan kaba ve ince ızgaralar atık su özelliklerine bağlı olarak otamatik veya manuel temizlemeli olarak üretilmektedir.
Statik Elekler
Statik elekler atıksu arıtma tesislerinde özellikle tekstil gıda ve kağıt sektörlerinden kaynaklanan 0.3 mm den 3.0 mm ye kadar olan ince tanecikleri tutmak için kullanılan ünitelerdir. Prensip olarak katı parçacıkların atık sudan ayrılması için atık suyun cazibesinden faydalanılmaktadır. İmalat programımız dahilinde olan statik elekler atıksu özelliklerine bağlı olarak St37 epoksi veya komple AISI 304 paslanmaz çelik gövdeli olarak ve bunun yanısıra opsiyonel otomatik temizleme sistemi ilede üretebilmektedir.
Yağ Tutucular
Atık suda bulunan yoğunluğu sudan küçük olan yağ gres solvent vb. gibi yüzen maddeleri sudan ayırmak için kullanılan ünitelerdir.Rafineler, tank dolum istasyonları benzin istasyonları resturantlarda rahatlıkla kullanılmaktadır. Imalat programamız dahilinde bulunan yağ tutucular atık su özelliklerine bağlı olarak sıcak daldırma galvaniz epoksi kaplı çelik , paslanmaz çelik malzemeden üretilmektedir. Yağ alma kapasitesini arttırmak için otomatik yağ sıyırıcı mekanizması ile birlikte teslim edilmektedir.
Çözünmüş Hava Flotasyon Üniteleri (DAF)
Atıksu içersindeki sudan hafif gerek sıvı gerek katı maddelerin yüzdürülerek su yüzüne toplanmasını ve sıyrılmasını sağlayan ünitelerdir. Kapasiteleri 10 m3/saate kadar olan Arta? imalaty bu üniteler ya? ve sabun üretimi ile gyda sektörlerinde kullanylmaktadyr.
Çökeltim Havuzları
Sudan daha yoğun olan katı maddelerin uygun şartlarda yer çekimi etkisiyle çöktürülme suretiyle sudan ayrılmasını sağlayan arıtma üniteleridir. Çöktürmede amaç; arıtılmış atıksu kolayca işlenebilecek kadar yüksek katı madde konsantrasyonuna sahip bir arıtma çamuru elde etmektir. İmalat programımızda bulunan ve çapları 10 m den 30 mye kadar olan çamur ve köpük sıyırıcı sistemler sayesinde dip çamurunun ve köpüğün etkin bir biçimde sıyırıllması sağlanmaktadır.
Kimyasal Arıtma
Kimyasal arıtma ürünleri kimyasal metodlar kullanılarak fiziksel arıtma işlemleri sonrası uzaklaştırılamamış suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin uzaklaştırılmasını sağlayan sistemlerdir. İmalat programımız dahilinde bulunan hızlı ve yavaş karıştırma üniteleri kimyasal hazırlama ve dozlama sistemleri kimyasal arıtma proseslerinde rahatlıkla ve güvenle kullanılmaktadır.
Asit Cracking
pH ölçüm cihazı kontrolünde asit ve koagülant madde dozlaması yapılarak atık suyun pHı asit cracking işlemi için uygun aralığa getirilmekte ve atıksu içerisinde bulunan yağlar hızlı karıştırma eşliğinde emülsiyon kırma işlemine tabi tutulmaktadır. Söz konusu ünitelerde hızlı karıştırma işlemi için imalat programımızda bulunan türbin veya gemici tip karıştırıcıar kullanılmaktadır. Yine imalat programımızda bulunan kimyasal hazırlama ve dozlama sistemleri bu ünitelere adapte edilebilmektedir.
Nötralizasyon Üniteleri
Bu ünitede atık suya pH ölçüm cihazı kontrolünde asit dozlaması yapılarak pHı nötr değere getirilmektedir. İşlem sırasında su ve kimyasal maddenin tam karışımı için hızlı krıştırma işlemi uygulanmaktadır. Karıştırma işlemi için imalat programamız dahilinde bulunan türbin karıştırıcılar ve/veya difüzörler kullanılabilmektedir. Kimyasal hazırlama ve dozlama sistemleri bu ünitelere adapte edilebilmektedir. Nötralizasyon işlemi için çevreye zarar vermeyecek zayıf asitler, alkaliler veya CO2 kullanılmaktadır.
Koagülasyon Üniteleri
pH ölçümü cihazy kontrolünde pHı koagülasyon için uygun aralığa getirilen atık suya koagülant çözeltisi dozlaması yapılarak kirliliği oluşturan kolloidal danelerin pıhtılaşması sağlanmış olacaktır. İşlem sırasında su ve kimyasal maddenin tam karışımı için hızlı karıştırma işlemi uygulanmaktadır. Kimyasal hazırlama ve dozlama sistemleri bu ünitelere adapte edilebilmektedir.
Flokülasyon Üniteleri
Kimyasal hazırlama ve dozlama üniteleri ile flokülasyon için suya polielektrolit çözeltisi dozlanarak koagülasyonda oluşan pıhtıların irileşmesi ve sudan ayrılabilir yapıya ulaşması sağlanmaktadır. Flokülasyon ünitelerinde su ve kimyasal maddenin tam karışımı için Artaş imalatı paletli karıştırıcılar kullanılmaktadır.
Kimyasal Durultma Üniteleri
Kimyasal durultma ünitelerinde sağlanan durgun hidrolik koşullarda atıksu ve floklar birbirinden ayrılarak tortu dip çökelti olarak ünitenin tabanında toplanmaktadır.İmalat programamızda bulunan ve çapları 10 m den 30 mye kadar olan çamur ve köpük sıyırıcı sistemler sayesinde dip çamurunun ve köpüğün etkin bir biçimde sıyrılması sağlanmaktadır.
Biyolojik Arıtma
Atık suda mevcut olan organik esaslı katı maddelerin mikroorganizmalar tarafından parçalanması ile atık sudan uzaklaştırılması işlemidir.
Aerobik Arıtma Üniteleri
Atıksu bu ünitelerde blower veya yüzeysel aeratörler yardımı ile havalandırılarak organik maddelerin oksitlenmesi ile yeni hücrelerin oluşması sağlanmaktadır. Tüm havuzda hem tam karışım hemde homojen hava dağılımı sağlanacak şekilde tasarım gerçekleştirilir. Gereksiz işletme sarfiyatını önlemek amacı ile oksijenmetre veya biyolojik oksijen tüketimini ölçen analiz cihazları vasıtası ile havalandırma optimum şekilde ayarlanır.
Anaerobik Arıtma Üniteleri
Bu arıtma metodu aerobik yöntemlerle arıtıllması zor olan atıksu tiplerinde aerobik arıtma öncesinde uygulanır. Bununla birlikte atık suyun anaerobik arıtılması esnasında ortaya çıkan metan gazı ek bir enerji kaynağı oluşturulmakta ve bir katma değer sağlayarak arıtma tesisi yatırımı kendini amorti eder hale gelmektir.
Membran Biyoreaktör(MBR)
Artaşın dünyanın önde gelen firmalarla yaptığı işbirliği anlaşmalarıyla uyguladığı yeni bir arıtma yöntemi olan MBR teknolojisi sayesinde membran kullanımı ile aerobik (havalı aktif çamur ) ünitelerinde çok daha küçük bir hacimde yüksek arıtma verimi elde edilmekte atıksuyun kullanımı mümkün olmaktadır. MBR nin diğer arıtma teknolojiklerine üstünlükleri hakkında firmamızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.